Koncesja a zezwolenie

Czym różni się koncesja od zezwolenia

Ustawodawca, poprzez wdrożenie poszczególnych przepisów, odwołujących się do udzielania zezwoleń lub koncesji, dąży do stworzenia pewnych ograniczeń w zakresie swobody działalności prowadzonej w określonych, istotnych z punktu widzenia państwa, sektorach rynku. Wskazane powyżej ograniczenia przewidziane są zapisem w Konstytucji RP, zgodnie z art.22 której ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Czym jest koncesja?

Koncesja stanowi formę aktu administracyjnego. Umożliwia ona podmiotowi zgłaszającemu prośbę o udzielenie koncesji, czyli koncesjonariuszowi prowadzenie konkretnie wskazanego rodzaju działalności gospodarczej. Koncesja przyznawana jest przez organ koncesyjny i jest niezbędna do prowadzenia m.in. działań w zakresie: obrotu wszelkiego rodzaju energią i paliwami, ochronie mienia i osób, a także prowadzeniu kasyna. 

Czym się różni koncesja od zezwolenia

Współcześnie, przepisy (art. 37 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców) nie uwzględniają katalogu zawierającego formy działalności koncesjonowanej. Znajduje się wśród nich jednak odniesienie do odrębnych ustaw szczegółowych.

Tryb przyznawania koncesji

Aby postępowanie o przyznanie koncesji mogło zostać wszczęte, niezbędne jest złożenie przez koncesjonariusza wniosku. Organem, który posiada uprawnienia konieczne do wydania danej decyzji w przedmiocie udzielania koncesji, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest minister właściwy dla rodzaju koncesjonowanej działalności. Końcowym etapem postępowania jest wydanie decyzji o charakterze administracyjnym przez, funkcjonujący w oparciu
o tzw. swobodne uznanie, organ koncesyjny. Może on odmówić udzielenia koncesji nawet w sytuacji, gdy każdy ze wskazanych, niezbędnych elementów formalnych został spełniony. 

Koncesja a zezwolenie – czy to jest to samo?

Zezwolenie wydawane jest przez organ administracji i stanowi pewną formę uprawnienia. Wyznacza ono sposób, a także warunki prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Nierzadko słyszy się, że pojęcia koncesji i zezwolenia używane są zamiennie. 

Czym różni się koncesja od zezwolenia

Jednakże, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej  'organem zezwalającym’.

Należy więc zaznaczyć, że zezwolenie i koncesja, to dwa odmienne zagadnienia. Cechą, która je odróżnia jest fakt, że w przypadku, gdy dany podmiot spełnia wszystkie formalne warunki, konieczne do wydania zezwolenia to, w przeciwieństwie do koncesji, odpowiedni organ musi wydać pozytywną decyzję.